Contoh Penghargaan Assignment Pengajian Am Kerja

1.0 PENGENALAN Campuran pemasaran merupakan satu kaedah pemasaran yang jikadilaksanakan dengan efisien, mampu memberikan faedah yang optimum kepadafirma yang terlibat. Pengkaji memilih Syarikat Dutch Lady Milk Industries Bhd sebagaisyarikat kajian kerana syarikat ini adalah syarikat pengeluar susu yang terkenal diseluruh Malaysia dan syarikat ini mempunyai pelbagai jenis produk seperti susutepung, susu kanak-kanak, dan yogurt. Syarikat tersebut juga menggunakanpelbagai jenis strategi untuk mempromosikan produk mereka seperti iklan dalamsiaran televisyen, radio, surat khabar dan sebagainya. Syarikat ini sesuai untukmejalankan kajian campuran pemasaran kepada pengkaji.Dutch Lady Industries Berhad (Dutch Lady Malaysia) adalah penerajuindustri tenusu berkualiti Malaysia, telah ditubuhkan pada tahun 1963. Ianya jugasyarikat tenusu pertama yang disenaraikan di Bursa Malaysia pada tahun 1968.Pemilik utamanya adalah Royal FrieslandCampina NV, suatu syarikatmultinasional Belanda dan antara syarikat tenusu terbesar di dunia. PermodalanNasional Berhad adalah pemegang saham kedua terbesar.Bagi konsep Produk, elemen ini merupakan perkhidmatan dan baranganyang ditawarkan kepada kumpulan masyarakat sasaran oleh organisasi yangmenawarkan dan juga berdasarkan pasaran semasa (Clark K.B & Wheelwright,1993). Contoh produk barangan ialah makanan, baju, minuman dan sebagainyamanakala perkhidmatan yang ditawarkan adalah seperti pelancongan, rangkaiankabel TV, perhotelan dan lain-lain lagi. Semua ini diterimapakai secara umumoleh masyarakat kerana produk yang dikeluarkan dapat memenuhi keperluan dankehendak dalam mendapatkan kualiti hidup yang diingini. Produk dibeli ataudiminta kerana ianya bukan sahaja bersifat keperluan dan kehendak sahaja tetapijuga dianggapkan sebagai satu aset yang akan memberikan faedah kepadapengguna. Selain itu, produk juga boleh dikatakan sebagai satu perkhidmatan1

 

 N!'i M+!,,!$ SA; !%i &(%+!-! '!-i#$! .!! /!!'!* "+-! /(/i!.! !#- ,(#-i&+*i!"!!# ,((&! $(#-!# i&%!/ /(i#--! &( !&i#! S(*i#--i0*i#--i .(#-!-!!# /!!+=!.&!# &(.!$! P+!# S!,/+% /(%!&+ .(#-(*+! Ti#-&!*!# 6 S(&%! M(#(#-!K('!#-/!!# H+%+ K(%!#- !*!/ /&#-!# '(%i!+ $!# "+*!!# *(i,! &!/i /!! +=!.&!# &(.!$!-++ .(,'i,'i#- /!! i!i*+ P+!# T+!# N!>+!#! 'i#*i T+!# I'!i, !#- ,(+.!&!#-++ ,!*!.(%!"!!# P(#-!"i!# A, !#- *(%! '!#!& ,(,'(i 'i,'i#-!# /(*! *+#"+& !"! &(.!$! /!! '!-i ,(#i!.&!# &("! ."(& i#i Ri'+!# *(i,! &!/i /!! +=!.&!# &(.!$! .i!& /(&%! !#- *(%! ,(,'(i &(,+$!!# +#*+& /!! ,(#i!.&!# &("! &+/+/P(#-!"i!# A, i#iDi /!,.i#- i*+ /!! "+-! i#-i# ,(#-+=!.&!# i'+!# *(i,! &!/i i'+ /!! i!i*+ U/#iS!'!i! Bi#*i U"!# '!.! /!! N Hi/!, Bi# M$ R!>!%i &!&!& /!! N Di!!#! Bi#*i N Hi/!, &(!#! *(%! '!#!& ,(,'(i&!# /&#-!# $!# '!#*+!# *(+*!,!#! /(&!%i '!#*+!# $!i /(-i &(<!#-!# /(*! '+! i&i!# T!#.! '!#*+!# $!# /&#-!# ,((&! ."(& i#i !&!# ,(#"!$i /(/+!*+ !#- /+&! '!-i $ii /!! T(i,! &!/i "+-! $i+=!.&!# &(.!$!&!&!& /(*! !$i&0!$i& /!! K(!#! ,(,'(i&!# *(-+!# /(*! ,(,*i!/i&!# /!! $i/!!*/!! +#*+& ,(#(+/&!# .("+!#-!# i#i

 Tidak lupa kepada rakan-rakan di tingkatan 6Smk Hulu Kelang kerana sanggup meluangkan masa serta buah fkiran didalammisi untuk mencari responden dan

 '("+,.! (/.#$(# U=!.!# *(i,! &!/i /!! *+"+&!# &!/ &(.!$! (/.#$(# !#- /+$i ,(%+!#-&!#,!/! '(/!,! .(#-&!"i +#*+& ,(#"!<!' /!%!# !#- *(%! $i/($i!&!# S(-!%! ,!&%+,!*!#- $i'(i&!# !,!* ,(,'!#*+ .(#-&!"i $!%!, ,(#"!%!#&!# &!"i!# i#i A&i &!*! /!! '(!!. !-! &!"i!# i#i !&!# $!.!* ,(#"!$i .!#$+!# &(.!$! /!!$!# /(/i!.! /!!"! !#- ,(,'!=!#! +#*+& &(-+#!!# .!$! ,!/! !$!.!# S(-!%! !#- '!i& i*+ $!i.!$! A%%! $!# /(-!%! !#- '++& i*+ $!*!#-#! $!i /!! /(#$ii

3

One thought on “Contoh Penghargaan Assignment Pengajian Am Kerja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *